>Zapraszamy do zapoznania się z naszymi informacjami dotyczącymi zmian w przepisach regulujących zasady wykonywania ZAWODU KIEROWCY.

CZYTAJĄC NASZĄ STRONĘ będziesz na bieżąco z przepisami.

Zachęcamy do zapoznawania się z naszą stroną.

W niedługim czasie umieścimy informacje dotyczące publikacji nowych rozporządzeń w sprawie:

  • kursów na prawo jazdy dla kandydatów na kierowców,
  • szkoleń dla kierowców zawodowych (pojazdów ciężarowych i autobusów).

7. Zgłaszanie się na KURS zaczynamy od WYDZIAŁU KOMUNIKACJI - od 2013r

Z dniem 19.01.2013r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających urpawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012 poz. 1005).

Od tego momentu, żeby rozpocząć kurs na prawo jazdy, kandydat na kierowcę, będzie zobowiązany uzyskać tzw. "PROFIL KANDYDATA" w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkana WYDZIALE KOMUNIKACJI.

Więcej informacji w dołączonym poniżej rozporządzeniu.

6. Nowe zasady EGZAMINOWANIA kandydatów na kierowców - od 2013r

Z dniem 19.01.2013r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2012 poz. 995).

5. NOWY wzór prawa jazdy w 2013r - opublikowany już w nowym rozporządzeniu

Z dniem 19.01.2013r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia br. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdmi (Dz.U. z 2012 poz. 973).

4. e-myto: 1 lipca 2011r. rozpoczyna funkcjonowanie Krajowy System Poboru Opłat Elektronicznych (viatoll)

Z dniem 1 lipca 2011 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych, która zmienia zasady uiszczania opłat za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych.

Obowiązek ten będzie dotyczył pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej zgodnie z poniższym przepisem ustawy o drogach publicznych (w brzmieniu od 1 lipca 2011 r.):


Art. 13. 1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za:

1) parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;

2) przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych;

3) przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Przed rozpoczęciem korzystania z sieci dróg płatnych podmioty podlegające obowiązkowi uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach dróg muszą zarejestrować się w systemie.

Więcej informacji na temat całego systemu, w tym rejestracji, wykaz punktów dystrybucji oraz wykaz odcinków dróg płatnych znajduje się na stronie www.viatoll.pl

UWAGA! Podmioty podlegające obowiązkowi uiszczenia opłaty, które nie zarejestrują się w systemie przed skorzystaniem z sieci dróg płatnych lub nie uiszczą prawidłowej opłaty będą podlegały wskazanym poniżej karom administracyjnym:

Za przejazd po drodze krajowej, za który pobiera się opłatę elektroniczną, kierującemu pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3:

1) bez uiszczenia tej opłaty - wymierza się karę pieniężną w wysokości 3.000 zł;

2) bez uiszczenia tej opłaty w pełnej wysokości - wymierza się karę pieniężną w wysokości 1.500 zł.

Kierującemu pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, który narusza obowiązek:

a) włączenia urządzenia podczas przejazdu na drodze, na której pobiera się opłatę - wymierza się karę pieniężną w wysokości 3.000 zł,

b) wprowadzenia do urządzenia prawidłowych danych o rodzaju pojazdu - wymierza się karę pieniężną w wysokości 1.500 zł,

c) używania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem - wymierza się karę pieniężną w wysokości 1.500 zł;

d) niezwłocznego zjechania z drogi objętej obowiązkiem uiszczenia opłaty elektronicznej w razie stwierdzenia niesprawności urządzenia - wymierza się karę pieniężną w wysokości 3.000 zł.

Zgodnie z powyższym, kara administracyjna nakładana jest na KIERUJĄCEGO POJAZDEM.

Kary pieniężne nakładają, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnieni do kontroli:

1) funkcjonariusze Policji;
2) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego;
3) naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych;
4) funkcjonariusze Straży Granicznej.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Zobowiązany do uiszczenia kary pieniężnej, który kieruje pojazdem samochodowym, mający miejsce stałego zamieszkania w kraju, uiszcza tę karę w terminie do 21 dni od dnia jej nałożenia oraz jest obowiązany do niezwłocznego przekazania dowodu uiszczenia kary pieniężnej organowi, który ją nałożył.

3. Zmiany dotyczące wydawania Świadectw Kwalifikacji Zawodowej

Z dniem 24.02.2011 wchodzi w życie przepis art. 125 pkt 9 ustawy o kierujących pojazdami ( Dz.U.2011 nr.30 poz.151).
Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe tylko jednego bloku programowego.
Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie takiego szkolenia jest podstawą do wpisu do prawa jazdy uzyskania kwalifikacji spośród innych posiadanych kategorii  C1, C1+E,CE, C, D1, D1+E, DE, D.

Szkolenie okresowe nie kończy się egzaminem. Wystarczy potwierdzenie obecności na zajęciach.

2. Od dnia 31 sierpnia 2011r. - NOWY formularz Zaświadczenia o działalności kierowcy

31 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym. Ustawa wprowadza do obowiązkowego stosowania formularz Zaświadczenia o działalności kierowcy określony w decyzji Komisji nr 2009/959/UE z 14.12.2009 zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. L 330 z 16.12.2009, str. 80) w miejsce dotychczas stosowanego formularza określonego w decyzji 2007/230/WE.

Link do formularza jest zamieszczony poniżej.
Przedsiębiorca (kierowca) wypełnia formularz Zaświadczenia komputerowo lub na maszynie do pisania za okres poprzedzający termin wystawienia Zaświadczenia i wydaje kierowcy przed rozpoczęciem przewozu drogowego.

1. Od 2013r. - NOWE zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców

Ulegnie zmianie sposób szkolenia oraz egzaminowania kandydatów na kierowców w zakresie danej kategorii prawa jazdy.
Na okres 2 lat po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu państwowego kierowca uzyska prawo jazdy. W przypadku gdy nie popełni wykroczeń w tym okresie, zostanie mu wydany dokument prawa jazdy na okres 15 lat, z zastrzeżeniem terminów określonych przez lekarza w orzeczeniu lekarskim.

Pliki do pobrania: