Adres:
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o
ul. Włościańska 52
01-710 Warszawa

Nazwa pełna:
Miejskie Zakłady Autobusowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona:
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o

NIP: 525-22-56-730

REGON: 015314853

Kapitał zakładowy (wpłacony) Spółki wynosi 430 933 000,- zł.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 146 125 do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.